Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania z platformy e-learningowej udostępnionej Użytkownikom przez Administratora platformy.

 

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej.
 2. Administrator – podmiot udostępniający platformę e-learningową.
 3. Platforma – e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń́, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów, itd.
 4. Konto Użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się̨ m.in. imię̨, nazwisko, adres e-mail Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy e-learningowej.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

INFORMACJE OGÓLNE, ZAKRES UŻYTKOWANIA, ZASTRZEŻENIA

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.
 2. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką̨ internetową IE 9 (rekomendowane Firefox i Chrome) i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (ADOBE READER, FLASH PLAYER), niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu uzyskania dostępu do platformy, Użytkownik powinien posiadać́ aktywny adres e-mail.
 3. Korzystając z platformy, Użytkownik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie.
 4. Materiały umieszczone na platformie objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr24 poz. 83). Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
 5. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się̨ nie przekazywać́ osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej, tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 6. Użytkownik, za pośrednictwem platformy, uzyskuje dostęp do treści regulaminu korzystania z platformy, programu kursu, spisu literatury, pretekstów, prezentacji multimedialnych, posttestów, testów podsumowujących, certyfikatu.
 7. Administrator platformy zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla Użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie w sposób mogący spowodować́ szkodę̨.
 8. Użytkownika uczącego się̨ w środowisku platformy e-learningowej obowiązuje zakaz umieszczania na platformie informacji, które powodują̨ łamanie prawa polskiego. Nieprzestrzeganie tych zasad obliguje Administratora platformy do zablokowania konta użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów platformy e-learningowej może nastąpić́ dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator platformy.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z korzystaniem z platformy, świadczenia usługi e-learningowej, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu (watermark/znak wodny lub w inny sposób), przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących oraz w celach informowania o produktach i usługach.
 3. Podanie danych jest warunkiem korzystania z platformy i usługi e-learningowej.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji i aktualizacji.
 5. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych, np. adres IP) osobom trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.
 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z platformy, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 8. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem platformy do potrzeb Użytkownika.
 9. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności platformy może być niemożliwe.

 

OPIS SZKOLENIA I WERYFIKACJI WYNIKÓW KSZTAŁCENIA

 1. Szkolenie ma formę slajdów, komponentów multimedialnych oraz pytań i odpowiedzi.
 2. Szkolenie dzieli się na lekcje, składające sie z ekranów.
 3. Poszczególne lekcje poprzedzone są pretestem i zakończone posttestem w formie pytań zamkniętych. Użytkownik ma dostęp do swojego wyniku oraz informacji o postępie, jaki poczynił, na podstawie porównania wyniku pretestu i posttestu.
 4. Szkolenie objęte jest obowiązkowym, udokumentowanym sprawdzianem wiedzy nabytej w formie pytań zamkniętych. Dostęp do sprawdzianu uruchamiany jest po zakończeniu szkolenia.
 5. Szkolenie dokumentowane jest po jego zakończeniu oraz pozytywnym zaliczeniu testu stosownym zaświadczeniem uczestnictwa, tj. certyfikatem ukończenia szkolenia.

 

POMOC TECHNICZNA

 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy e-learningowej na adres e-mail wsparcie@edumetriq.pl.
 2. Administrator platformy dołoży wszelkich starań́ w celu usunięcia nieprawidłowości, w przypadku ich faktycznego wystąpienia, na miarę̨ możliwości technicznych, w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.
 3. Administrator platformy nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się̨ na platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika, oraz że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się̨ go używa, i że jego funkcjonowanie na komputerze Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów. Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

 

OPŁATY

 1. Dostęp i korzystanie z Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest bezpłatne.

 

REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora platformy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator platformy lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie platformy.
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
  2. skutki udostępnienia hasła dostępu przez Użytkownika osobie trzeciej,
  3. prawdziwość danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji,
  4. awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z platformy.
 2. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań́, aby częstotliwość́ i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
 3. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora platformy o konieczności usunięcia jego konta.
 4. Administrator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.